artel logo

KONTAKT

ul. Nenckiego 138
52-212 Wrocław

PN – PT: 9:00-17:00
SO: 10:00-14:00

OBSERWUJ NAS

Szanowni Państwo

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

Spółka cywilna ARTEL informuje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?

Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnicy Spółki cywilnej ARTEL z siedzibą we Wrocławiu (52-212) przy ul. Marcelego Nenckiego 138, to jest: Elżbieta Rzewuska, Lucyna Niedziałkowska i Marek Rzewuski.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych ?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się skontaktować z którymkolwiek ze wspólników spółki ARTEL pod adresem e-mail: biuro@artel-okna.pl, pod numerem telefonu: 71 78 10 266 lub pod adresem: ARTEL spółka cywilna, ul. Marcelego Nenckiego 138, 52-212 Wrocław.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez ARTEL ?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, na Państwa żądanie, takich jak przygotowanie oferty i jej zaprezentowanie, prowadzenie negocjacji, zawarcie umowy, a także w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Państwem umowy handlowej – na podstawie art. 6 ust.1 pkt b i f RODO,

 2. w celu obsługi składanych do nas zapytań, zgłoszeń i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

 3. w celu marketingu bezpośredniego świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów, bez użycia środków komunikacji elektronicznej, stanowiącym prawnie uzasadniony interes spółki cywilnej ARTEL – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

 4. w celu marketingu bezpośredniego świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód,

 5. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony naszych praw – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

 6. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych jako przedsiębiorców, takich jak wystawianie rachunków i faktur, wypełnianie innych obowiązków podatkowych, prowadzenie rachunkowości czy rozpatrywanie skarg i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

Jakie kategorie danych ARTEL przetwarza ?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane osobowe mające na celu potwierdzenie tożsamości, takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości,

 2. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres do korespondencji,

 3. a w przypadku gdy Klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, również dane dotyczące tej działalności, takie jak: firma, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe będą ujawniane w niezbędnym zakresie: upoważnionym pracownikom spółki ARTEL, producentom i dostawcom towarów oraz wykonawcom i podwykonawcom usług, za pośrednictwem których spółka ARTEL realizuje zamówienia klientów oraz podpisane umowy z klientami; firmom kurierskim, pocztowym, bankom, podmiotom świadczącym na rzecz spółki ARTEL usługi informatyczne, techniczne, teleinformatyczne, księgowo-kadrowe oraz prawne, podatkowe i windykacyjne, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS).

Przekazywanie Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, chyba że jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy, np. w przypadku wysyłki zamówionych towarów do miejsca przeznaczenia za granicą na Państwa wyraźne życzenie.

Państwa dane mogą również zostać przekazane do państwa trzeciego w przypadku konieczności skorzystania przez nas z zewnętrznych dostawców mających zakład poza granicami Polski.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe ?

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki. Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego je przetwarzamy:

 1. dane zawarte w umowach, zamówieniach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; terminy przedawnienia regulowane są przez obowiązujące przepisy, w szczególności kodeks cywilny,

 2. dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że z obowiązujących przepisów wynika prawny obowiązek przechowywania ich przez dłuższy czas,

 3. dane zawarte w dokumentach związanych z rękojmią i gwarancją – do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

 4. dane przechowywane do celów marketingowych:

 • w przypadku przechowywania danych na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia,

 • w przypadku przechowywania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy art. 21 ust.2 RODO,

 1. dane wynikające ze składanych do nas zapytań, zgłoszeń i wniosków – do czasu udzielenia odpowiedzi, a w przypadku gdy z okoliczności wynika, że Państwa zamiarem jest zawarcie z nami umowy handlowej – do upływu okresu związania ofertą, zakończenia prowadzonych negocjacji lub zawarcia umowy.

Po upływie powyższych okresów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie Państwo mają prawa ?

Osoby, których dane są przetwarzane przez wspólników spółki ARTEL, mają prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 • żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych,

 • żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO

 • ograniczenia przetwarzania

 • do przenoszenia danych

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z RODO

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem zawarcia umowy i bez tych danych nie będziemy mogli świadczyć na Państwa rzecz usług ani dostarczyć towarów. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Szukasz nowych drzwi drewnianych?
Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji?
Skontaktuj się z nami